Det åt, vilket i sin tur påverkar

Det finns stora skillnader mellan det italienska och svenska skolsystemet, nedan kommer de presenteras i korthet. Skillnaderna i skolsystemen speglar troligtvis också hur tekniska hjälpmedel används. Dessutom har länderna olika syn på hur skolan skall digitaliseras.

Ett tydligt bevis på detta är att den svenska regeringen (skolverket.se 14/3 2017)3 gjort radikala förändringar i läroplanen för bland annat grundskolan.  Förändringarna innebär att programmering ska ingå i matematik samt teknikundervisningen redan i grundskolan.  Regeringen grundar detta beslut utifrån att digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle. Skolverkets förslag, som nu även ska realiseras innebär att tillskillnad från det många kan tro att programmering i grundskolan inte blir ett nytt ämne utan att matematik samt teknikämnet i grundskolan får en utökad läroplan. I den utökade läroplanen betonas hur framförallt programmering i allmänhet samt digital kompetens i synnerhet skall integreras i undervisningen.       Olof Andersson, ett av skolverkets undervisningsråd menar i artikeln “digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan” (skolverket.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

se 18/3 2016)4 att tack vare att programmering integreras i andra ämnen blir det en direkt koppling till användning. Programmeringen blir på det sättet inte lika abstrakt som den annars kan uppfattas som. Exempelvis ska eleverna i ämnet teknik lära sig hur programmering kan användas för att styra olika sorters system.

 Andrea Gloriso, italiensk elev studerande på Liceo Scentifico Galileo Galilei i Palermo berättar för oss skribenter till detta arbete att den italienska skolan saknar struktur för användning av tekniska hjälpmedel samt eleverna inte lär sig exempelvis programmering. –                                                                                         En väsentlig skillnad mellan matematikundervisningen i Sverige kontra Italien är räknaren som rekommenderas till eleverna. Den italienska räknaren är en räknare som saknar grafritande funktion. Komponenterna i de olika räknarna skiljer sig även åt, vilket i sin tur påverkar hur läraren kan använda räknaren som ett verktyg i undervisningen. Exempelvis kan de italienska eleverna inte göra regressioner på sina räknare under en fysiklektion