Teknologjia me partnerët tanë të biznesit, furnizuesit dhe klientët,

Teknologjia
bashkëkohore, mënyra të reja të komunikimit, transferimi I teknologjisë dhe i
informacionit na ka mundësuar që një biznes në botën pa “kufi” është më I lehtë
dhe i përballueshëm. Tendenca në rritje e korporatave shumëkombëshe dhe fuqia e
tyre në rritje në ekonominë globale kanë çuar në faktin se ne punojmë dhe
komunikojmë globalisht çdo ditë me partnerët tanë të biznesit, furnizuesit dhe
klientët, të cilët janë të shpërndarë në të gjithë botën dhe ky është realiteti
ynë. Përdorimi i suksesshëm I diversitetit kulturor është bërë një fushë e
rëndësishme e menaxhimit, sidomos për shkak të numrit të madh të kontakteve. Megjithëse
është një zonë ende në zhvillim, është me rëndësi shumë të mëdha për menaxhimin
e njerëzve dhe proceseve në ekonominë moderne, për menaxherët globalë që
punojnë për korporatat shumëkombëshe të vendosura në vende të ndryshme të botës.
Jo vetëm menaxherët, por të gjithë njerëzit që bëjnë biznes global ose thjesht
komunikojnë globalisht, merrin parasysh kulturën si një aspekt të biznesit dhe
përfitojnë prej të gjitha burimeve që mund të sigurojë mjedisi ndërkombëtar. Kuptimi
dhe njohja e rrënjëve kulturore të sjelljes njerëzore është e rëndësishme jo vetëm
për menaxherët dhe stilin e menaxhimit, por ajo shkon përtej tij dhe pasqyron
ndikimin e saj në funksionet e tjera organizative gjithashtu. Në kontekstin e
procesit të globalizimit dhe rritjes së ekonomisë ndërvarësia midis vendeve,
kultura kombëtare po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në proceset moderne të
biznesit. Mënyra më e mirë dhe më koncize për të shprehur ndikimin e kulturës mbi
menaxhimin është sepse puna e menaxherëve është e njëjtë në të gjithë botën,
por mënyra si ata e bëjnë atë mund të jetë krejtësisht e ndryshme, pra qëllimi
I biznesit është I njëjtë kudo, por mënyra se si të bësh biznes ndryshon sipas
vendit dhe kulturës së tij. Sot, globalizimi i biznesit po zgjerohet me
shpejtësi dhe vazhdon të ketë shumë hulumtime dhe diskutime. Zgjerimi global,
duke kuptuar ndikimin e kulturës kombëtare në organizime bëhet një nga faktorët
më me ndikim në suksesin ose dështimin e kompanive që bëjnë biznes global. Për
shumicën e kompanive multinacionale, ndjeshmëria për dallimet kombëtare dhe
aftësia për të zhvilluar variacionet kombëtare në “rregullat” dhe mënyrat
e operimit të bizneseve në pjesë të ndryshme të botës mund të përmirësojë suksesin
e korporatave. Kuptimi i kulturës si koncept mund të pajisë njerëzit për të
gjitha sfidat e mjedisit modern të biznesit. Jo vetëm të kuptosh, por rëndësi
të madhe ka edhe njohja e dallimeve të kulturës, e cila i ndihmon menaxherët të
kuptojnë partnerët e tyre ndërkombëtarë dhe konkurrentët dhe ndihmon në
përmirësimin e aftësive të tyre menaxheriale. Megjithatë, është mjaft e
vështirë të njihet një ndikim i drejtpërdrejtë I kulturës në biznes sepse diversiteti
kulturor ndikon në shumë procese në çdo ditë të

 

 

 

biznesit
prandaj është mjaft e rëndësishme për të menaxhuar atë në mënyrë adekuate në
mënyrë që të merrni rezultatet më të mira. Por a mund të konsiderojmë kulturën
si një element të rëndësishëm të menaxhimit të një biznesi dhe cili është
Impakti I saj?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now